+ Történelem

Hamvas plébános meghívása Karol Wojtylához – jelentések és levelek alapján

Keresés a weben

Levelek

1978. október 17., kedd.

Reggeli összefoglaló jelentés

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Belügyminiszter, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya.

János Pál pápa halála után október 15-én Rómában összeült az új pápát megválasztó konklávé. Két nap összesen hét sikertelen választás történt, majd hétfőn 18 óra 16 perckor felszállt a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből. Az egész világot meglepte, hogy 455 év után nem olasz ember lett a pápa, a 111 bíboros Karol Wojtylát, Krakkó érsekét választotta pápának.

Karol Wojtyla 1920-ban Wadowicében született. Édesapja az Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztjeként szolgált. Nagy tisztelője volt IV. Károlynak, az utolsó magyar királynak. Az új pápa hagyományos papi karriert futott be. A teológia elvégzése után Krakkóban volt plébános, tanított a szemináriumban, majd az erkölcsteológia professzora lett. 1958-ban, nagyon fiatalon püspökké szentelték. Részt vett a második vatikáni zsinaton.

Szeret kirándulni, jól síel, diákként színjátszó volt, jelentek meg versei. Több könyvet írt erkölcsi kérdésekről. Különösebb magyar kapcsolatairól nem tudunk. Wojtyla II. János Pálként ül a pápai trónon.

Megkértük a Lengyel Egyházügyi Hivatal anyagát.

Következő intézkedésig a magunk részéről nem látunk tennivalót.

Miklós Imre államtitkár, Állami Egyházügyi Hivatal

 

Telex 11:45-kor a Minisztertanács titkárságáról

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Belügyminiszter, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, Állami Egyházügyi Hivatal.

Benkei András belügyminiszter elvtárs értesítése alapján Lázár György miniszterelnök vezetésével rövid munkamegbeszélésen értékeltük a helyzetet. Mivel Karol Wojtyla személyében első alkalommal lett pápa a szocialista táborból, a lengyel és a szovjet elvtársakkal konzultáltunk, milyen összetételű delegációt küldjünk a beiktatásra. A lengyel nagykövetségtől megtudtuk, hogy várhatóan magas rangú állami delegáció utazik a hétvégén Rómába. Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs táviratban üdvözölte a testvéri lengyel nép pápává választott fiát.

Kérjük az ÁEH munkatársait, tájékozódjanak a Magyar Katolikus Püspöki Karnál, mit terveznek. Jött-e valamilyen értesítés, meghívó az olasz nagykövetségen vagy más szervezeten keresztül? Vannak-e magyar kapcsolatai Wojtylának?

MT Titkárság

 

Telex 13:07-kor az Állami Egyházügyi Hivataltól

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Minisztertanács Titkárság, Belügyminiszter, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztály.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárától kapott információ szerint öt tagú hivatalos delegáció utazik szombaton Rómába Lékai László bíboros vezetésével. Értesítettek bennünket, hogy a pápai állam vezetése II. János Pál pápa kérésére hivatalosan meghívja Hamvas István Szeged-alsóvárosi plébánost a székfoglaló szentmiséjére. Mivel Lékai a pápaválasztás miatt még Rómában tartózkodik, és valószínűleg csak holnap, szerdán délután lesz a hivatalában, Hamvast még nem értesítik a meghívásról. Egyúttal velünk szeretnének egyeztetni, legalább is ezt fogalmazta meg Kádár László egri püspök, aki Lékait helyettesíti. A delegáció I. János Pál temetése miatt rendelkezik szolgálati útlevéllel és vatikáni vízummal. Hamvassal kapcsolatosan ezt nem tartják valószínűnek.

Állásfoglalást kérünk.

Miklós Imre államtitkár, Állami Egyházügyi Hivatal

 

Telex 14:02-kor a Belügyminisztériumból

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Minisztertanács Titkárság, Belügyminiszter, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztály.

A helyzetre való tekintettel megbíztam Harangozó Szilveszter vezérőrnagyot, hogy teljes hatáskörrel és felelősséggel irányítsa az operatív műveletet.

Benkei András belügyminiszter

 

Telex 15:46-kor a BM III/III-as ügyosztályának parancsnokától

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Minisztertanács Titkárság, Belügyminiszter, Külügyminiszter, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, Állami Egyházügyi Hivatal, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztály.

Holnap 16 óráig a következő jelentéseket kérem:

BM Egyházi Elhárítás parancsnokától jelentés Hamvas István életéről, magatartásáról mindaddig, amíg Szegedre nem került.

A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztályának parancsnokától Hamvas István személyi anyagát, megfigyelési dossziéjának jegyzeteit a legutóbbi napokkal frissítve.

Az AEH Világosság Rezidentúrájától összefoglaló jelentést Karol Wojtyla esetleges magyar kapcsolatairól.

AEH Római Katolikus Egyházzal Szembeni Elhárító Alosztálytól minden olyan információt, amely összefüggésbe hozható Hamvas István plébános vatikáni meghívásával.

AEH vezetőjétől akciótervet arra, ha 1) Hamvas a delegációval utazik; 2) magánemberként utazik; 3) a delegáció tagjaként, de külön utazik; 4) Lékaival megegyezve Hamvas itthon marad. A döntések lehetséges utóhatásának rövid elemzését is kérem.

Harangozó Szilveszter vezérőrnagy, a BM III/III-as Csoportfőnökség parancsnoka

 

Telex 18:00-kor az MSZMP KB Titkárságáról

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Kádár elvtárs kérése, hogy az ügy horderejére való tekintettel egyeztessen a hírszerzés, valamint a kémelhárítás illetékeseivel. Innen kapott információit velem ossza meg.

Aczél György, a Politikai Bizottság tagja

 

1978. október 18., szerda.

Telex 09:11-kor BM Egyházi Elhárítás parancsnokától

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Hamvas István 1929. június 23-án született Komáromban. Hétgyermekes bányászcsaládban nőtt fel, ő volt a legidősebb testvér. Apjukat bányaszerencsétlenségben veszítették el. Az AEH anyagi segítségével tudta hallgatóként támogatni özvegy édesanyját és a testvéreit. Legkisebb öccsénél 17 évvel idősebb, tulajdonképpen második apa. Családszerető, komoly férfi, aki viszont baráti körben szívesen anekdotázik.

A teológiát Szegeden végezte 1949-1955-ig. 1955. június 19-én szentelték pappá a szegedi Székesegyházban. Kápláni helyei: 1955-1956 Földeák, 1956-1961 Kiszombor. Templomigazgató: 1961-1970-ig Makó, Csanád vezér téren. Plébános: 1970-1971-ig Tiszasziget, 1971-től Szeged-Alsóváros. Hamvas Endre csanádi püspök unokaöccse, mint házi káplán kísérte őt a II. Vatikáni Zsinatra. 1968-ban püspöki tanácsos lett.

Szegedi jelenléte, kapcsolata tehát folyamatos a püspök révén, aki 1975-ig szolgált itt. Hamvas plébános Karol Wojtylával nem állt sem telefon-, sem levelezőkapcsolatban. A szocialista rendszer iránt lojális. Fehér asztal mellett számos alkalommal eldicsekedett azzal, hogy a zsinat ideje alatt többször találkozott Wiszinsky bíborossal és delegációjának tagjaival. Itt ismerkedhetett meg Karol Wojtylával.

Győri Zoltán alezredes, osztályvezető, Egyház Elleni Elhárítás

 

Telex 10:51-kor a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztályának parancsnokától

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Hamvas István személyi anyaga a BM III/III Katolikus Ügyek Főosztályán található meg, mivel nevezett személy a második vatikáni zsinat kapcsán írásbeli jelentéseit közvetlenül az ÁEH illetékesének adta át, aki ezeket a kiemelt ügyekhez rangsorolta. Az azóta képződött ügynökjelentéseket rendszeresen oda juttattuk el. Másolati példányaink természetesen vannak, de ezek szükségszerűen hiányosak, így teljes értékű elemzést felelősen nem végezhetünk. Információim szerint a Hamvas plébánosra gyűjtött legtöbb jelentés, valamint Hamvas több száz jelentése a zsinat magyar egyházi szereplőinek „Canale” nevű irat anyagának része, illetve a „Dalolók” gyűjtőaktáé.

A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1975. január 7., Udvardy József püspökké szentelése óta foglalkozik külön Hamvas Istvánnal. Vele kapcsolatban megállapítható, hogy a rendszerünk iránt lojális pap. Nagyevő, nagyivó, hiú ember, aki igen népszerű a hívek körében. Wojtylával kapcsolatos adat nem merült fel.

Lichtenstein József ezredes

 

Telex 12:11-kor az AEH Római Katolikus Egyházzal Szembeni Elhárító Alosztálytól

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Elemzésünk szerint az új pápát messianisztikus elhivatottság jellemzi. Lengyel hírszerzési forrásból tudjuk, hogy Wojtyla 1947-ben elzarándokolt Pio atyához, a stigmatizált szerzeteshez, aki megjósolta neki, hogy „az övé lesz a legmagasabb tisztség az egyházban”. Wojtyla nagyon kemény antikommunista, Wyszinsky bíboros legjobb tanítványa. Pápává szentelése nagy valószínűséggel nem segíti a nemzetközi munkásmozgalom és a béketábor érdekeit.

Külön veszélyt jelent a lengyel klerikális reakció reagálása: tegnap este óta tömegek vonulnak az utcákon, és éltetik az új pápát.

Bakonyi Imre őrnagy, alosztályvezető

 

 

Telex 14:20-kor a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztályának parancsnokától

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Gyorshír: a Püspöki Kar titkárságáról kiszivárgott, hogy Hamvas Istvánt meghívták Rómába. Udvardy p.p. öklét rázva örült a hírnek. Telefonját figyeljük, ilyen jellegű beszélgetést nem folytatott, de mivel koradélután látták Hamvast a püspöknél, nagyon valószínű, hogy a plébános már értesült a meghívásról.

Lichtenstein József ezredes

 

Telex 14:27-kor az AEH Világosság Rezidentúrájától

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Elemző csoportunk álláspontja szerint a mostani egészen szokatlan meghívást nem lehet különválasztani Hamvas István szerepvállalásától a második vatikáni zsinaton kifejtett tevékenységétől. Hamvas klasszikus kettős ügynöki tevékenységére utal, hogy bár több mint 750 oldal jelentést írt kint tartózkodása hét hónapjáról, ugyanakkor elhallgatta, hogy többször találkozott Matija Zvekanoviccsal, Burca püspökével, aki a zsinat első ülésszakán a papi hivatás szekcióban együtt dolgozott Karol Wojtylával.

A második vatikáni zsinatnak négy ülésszaka volt 1962. október 11. és 1965. december 8. között. Ezek közül az elsőn vett részt Wojtyla, az első hármon Hamvas István (a negyediken azért nem, mert tanú volt a Bálint Sándor néprajz professzor elleni büntetőügyben), és mind a négyen Zvekanovics, aki kiválóan beszél, sőt ír is magyarul. Hármójuk között a latin és a német lehetett a közös nyelv.

Az első ülésszakra úgy került sor, hogy 1950-től egészen eddig egyetlen magyarországi egyházi személy sem járt a Vatikánban. Az emigrációs papság abban a reményben élt, hogy a béketáborból csak a lengyelek vesznek részt a zsinaton, így a nyugati reakciós papság képviselheti a magyar egyházat. Rezidentúránk javaslatára a legmagasabb szinten történt meg a magyar delegáció összeállítása. A kiutazó küldöttség végleges listájáról, és egyáltalán a kiutazás módjáról az MSZMP Politikai Bizottsága hozott határozatot. Az AEH és a BM összehangolt előkészítő munkájának köszönhetően a delegáció összes tagja – kettő kivételével – ügynök volt. Munkánkat jól egészítette ki, hogy Földes György elvtársat a BM nyilvános tiszti állományából SZT kategóriába helyezték át, majd rövid moszkvai képzés után a római nagykövetségen helyezkedett el fedett állásban titkárként, majd tanácsosként. Földes György a mai napig a vatikáni vonal legjobb szakértője.

Az egymásnak gyakran ellentmondó, de összefésülhető jelentésekből kiderült, hogy mind Hamvas Endre püspök, a delegáció vezetője, mind pedig unokaöccse, a küldöttség titkára számos alkalommal tárgyalt úgy, hogy a magyar delegációból nem vett részt senki a megbeszélésen. Ilyen alkalmakkor találkozhatott lengyel papokkal is.

A zsinatról hatalmas iratanyag gyűlt össze. Összesen 5191 ügynöki jelentés készült, ami még akkor is irdatlan mennyiség, ha négy ülésszakról, hét aktív hónapról és összesen 21 ügynökről van szó. Ennyi év távlatából talán arra is odafigyelhetünk, hogy újraolvasással kiszűrjük a zörejeket.

Emlékeztetőül: Wyszynski bíboros a kommunista országokban ténykedő egyházak helyzetéről ötven oldalas tanulmányt készített még XXIII. János pápaválasztó konklávéja idején. Ezt az anyagot kibővítve, frissítve újra és újra benyújtotta a második vatikáni zsinat időszakában. Mi Wojtylában látjuk Wyszynski folytatását. Megváltoztatva a megváltoztatandót.

Még egy fontos adat: a zsinatot követően az öt új püspöki beosztásba került ember közül négy az ügynökünk volt, tehát a munkának ezt a részét dicséretesen oldottuk meg. Hasonlóan jó eredmény, hogy a Pápai Magyar Intézet élére azóta kinevezett igazgató és az igazgató-helyettes is az ügynökünk.

Összefoglalóan: habár 13-17 évvel ezelőtt igen jól készítettük elő a zsinati munkát, a felsőpapság is erőket vont össze, hogy megfelelő kapcsolatokat építhessen ki. És ők sem képzetlenek a dezinformációban. Javasoljuk, hogy végezzünk közös elemzést a lengyel és jugoszláv kollégákkal.

Dr. Pozsonyi László százados

 

Telex 15:15-kor az AEH vezetőjétől

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs. Tájékoztatásul: Benkei András belügyminiszter elvtárs, Minisztertanács Titkárság

Tisztelt Vezérőrnagy Elvtárs!

Az Ön által kért elemzést felelősen elvégezni nem tudom. Mint Ön előtt is ismert, az Állami Egyházügyi Hivatal a Minisztertanács alá van rendelve. Alapító okirata kimondja, hogy utasítást felénk csak a Minisztertanács Elnöke vagy annak írásos megbízottja fogalmazhat meg. Szeretném jelezni, hogy a Belügyminisztériummal és különösen a belső elhárítás területén dolgozó BM-szervezetekkel kitűnő a munkakapcsolatunk, számos közös műveletben dolgoztunk hatékonyan.

Ugyanakkor munkánkhoz általában és speciálisan is több elvi, elemző segítséget kértünk, kérünk folyamatosan az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályától. Ennek hiányában sem én nem vagyok képes, sem a munkatársaim nem képesek olyan mélységű elemzést végezni, amilyet Ön mitőlünk elvár.

Megértésében bízva, elvtársi üdvözlettel:

Miklós Imre államtitkár, Állami Egyházügyi Hivatal

 

Telex 16:30-kor az AEH Római Katolikus Egyházzal Szembeni Elhárító Alosztálytól

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Friss hír a Jugoszláv Állami Egyházügyi Bizottságtól, akik Matija Zvekanovics szabadkai püspökre dolgoznak. Zvekanovics a múlt hónapban Lengyelországban járt, és megtudta, hogy szoros kapcsolat van Wojtyla krakkói érsek, valamint a Tengerparti Szabad Szakszervezetek nevű, rendszerellenes szervezet vezetője, Lech Walesa között. Walesa rendkívül veszélyes felforgató. A gdanski hajógyár villanyszerelőjeként komoly befolyást gyakorol a munkások százaira. Vele kapcsolatosan a lengyel állambiztonság meghozta a szükséges intézkedéseket.

Másik friss hír, amihez nem fűznénk kommentárt: a pápaválasztás napján a varsói magyar nagykövet éppen vacsorán látta vendégül a LEMP KB két tagját, akik a hír hallatán felpattantak, és boldogan összeölelkeztek.

Bakonyi Imre őrnagy, alosztályvezető

 

Telex 16:54-kor a Központi Bizottság Titkárságára

Kapja Aczél György elvtárs, a PB tagja

A mai napon megkapott jelentések másolati példányát az Ön nevére futárral átküldtem.

Harangozó Szilveszter vezérőrnagy

 

 

Telex 18:48-kor a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztályának parancsnokától

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Gyorshír: Hamvas István a plébánosi irodájába pezsgőzni hívta Sipos István és Dávid Szaniszló káplánokat. Utóbbi, súlyos cukorbetegségére hivatkozva elutasította a kérést. Hamvas és Sipos az új pápát köszöntötték és koccintottak arra, hogy a plébános Rómába utazik.

Lichtenstein József ezredes

 

1978. október 19., csütörtök.

Telex 10:01-kor az AEH vezetőjétől

 Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Tegnap délután hazatért Rómából Lékai László bíboros és háromtagú kísérete. Este telefonon egyeztettünk a kialakult helyzetről. Megegyeztünk, hogy mindkét fél tájékozódik a saját területén, és ma reggel újra keressük egymást. Néhány perccel ezelőtt abban egyeztünk meg, hogy ma 14 órakor együtt kávézunk a hivatalomban. Az idő sürget bennünket a küldöttség összeállítását illetően, a repülőjegyekről nem is beszélve. A vízumok még érvényesek.

Állásfoglalást kérek Hamvas István szerepvállalásával kapcsolatosan.

Miklós Imre államtitkár, Állami Egyházügyi Hivatal

 

Telex 12:50-kor a Központi Bizottság Titkárságáról

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Köszönettel megkaptam rendkívül izgalmas anyagát. Módomban állt még tegnap este röviden konzultálni Kádár János elvtárssal. Az a véleménye, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzetben nem élezni kell a konfliktusokat, hanem az élüket elvenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar katolikus egyház és a Vatikán között számos illegális kapcsolat áll fenn. Ezek ellenőrzése elemi érdekünk.

Megfontolandónak tartom az egyházi forrásból származó ügynökjelentések újbóli, átfogó elemzését, hogy ne vesszünk el a részletekben.

Miklós Imre államtitkár javaslatait is fontolóra vesszük. Valószínűnek tartom, hogy ezzel a Politikai Bizottságnak is foglalkoznia kell.

A mai jelentéseket is kérem futárral átküldeni

Aczél György, a PB tagja

 

Telex 14:51-kor az AEH vezetőjétől

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Rövid munkalátogatáson fogadtam Lékai László bíborost. Tájékoztatott, hogy még tegnap este Udvardy püspökön keresztül ma reggelre felrendelte Hamvas Istvánt, és átadta neki a pápai állam hivatalos meghívóját. A Magyar Népköztársaság és a Vatikán közötti szerződés értelmében a pápai beiktató szentmisére való kiutazásához szükség van az állam és az egyház hozzájárulásához. Ők ezt a hozzájárulást megadják. Lékai kifejtette, hogy bár jóformán semmit nem tudnak Hamvas és az új pápa baráti kapcsolatáról (ami nyilvánvaló hazugság), az összes relációt tekintve előnyösnek ítélik Hamvas részvételét. Mind a magyar-vatikáni, mind a magyar-lengyel, mind a nyugat-kelet kapcsolatrendszerben egy ilyen viszont gesztus csak jól jöhet a magyar állam számára még akkor is, ha ilyen jelentőségű eseményre hivatalosan nem szoktak plébánosokat hívni.

További intézkedést, illetve döntést ígértem neki. Mindenesetre az öttagú püspöki kari delegációt kiegészítve hat helyet foglaltattam a szombat délutáni római járatra hétfői visszaúttal Zürich érintésével.

Miklós Imre államtitkár, Állami Egyházügyi Hivatal

 

Telex 15:00-kor az AEH Római Katolikus Egyházzal Szembeni Elhárító Alosztálytól

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

A lengyel újságok idézik Wyszynski bíboros római lapoknak adott nyilatkozatát: „Az új pápának a feladata, hogy az enyhülés, közeledés és békés egymás mellett élés politikáját folytassa a vasfüggöny mögötti országok tekintetében, és normális diplomáciai kapcsolatot létesítsen velük.”

Nem tudjuk eldönteni, hogy ebből mennyi a fenyegetés.

Bakonyi Imre őrnagy, alosztályvezető

 

Telex 16:50-kor a Központi Bizottság Titkárságáról

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs

Köszönettel megkaptam a mai anyagot is. Itt az a döntés született, hogy a ma esti események és információk alapján, valamint a holnap reggeli lapok elemzését követően 14 óráig kialakítja az álláspontját az MSZMP KB Ideológiai Titkársága. Ezután születik döntés a delegáció összetételéről.

Szigorúan bizalmasan megosztom önnel, hogy Brezsnyev elvtárs nem támogatta, hogy a legmagasabb szintű lengyel állami delegáció vegyen részt a beiktató misén. Gierek elvtárs viszont igen bölcsen arra hívta fel a figyelmet, hogy jobb számukra egy lengyel főpap Rómában, mint Lengyelország jövőbeni prímásaként Varsóban.

Aczél György, a PB tagja

 

1978. október 20., péntek.

Telex 08:30-kor az AEH Római Katolikus Egyházzal Szembeni Elhárító Alosztálytól

Tegnap éjszakai és ma hajnali hírek Lengyelországból. Várhatóan háromezer lengyel vesz részt az új pápa beiktatási miséjén. Lengyelországot Henryk Jablonski elvtárs, az Államtanács elnöke képviseli. Lengyel kollégáink meggyőződése, hogy Gierek elvtárs reálpolitikát folytat.

Háttér: a legutóbbi népszámláláskor a lengyelek hatalmas többsége, azon belül is a hívők óriási hányada, egészen pontosan 93,4 százaléka vallotta magát római katolikusnak. 1977-ben a lengyel egyház kötelékébe a 27 egyházmegyében 77 püspök – köztük két kardinális és két érsek –, 19 456 pap, 102 női rendben – 2449 rendházban – 27 646 apáca és 42 férfi rendben közel nyolcezer szerzetes tartozott, s szerte az országban megközelítőleg 7000 plébánia, 9982 templom és több mint 4000 kápolna volt. Az egyház kilenc középiskolával, 11 alsó és 46 felsőbb szemináriummal rendelkezett, ezekben közel 5000 papnövendék tanult, ezenkívül csaknem másfél ezren jártak a Katolikus Teológiai Akadémiára, és 2450 hallgató tanult a Lublini Katolikus Egyetemen, amely az egyetlen ilyen jellegű intézmény a béketáborban.

A lengyel kommunistáknak még rengeteg feladatuk van. A fontolva haladás keretében Gierek elvtárs engedélyével vasárnap a lengyel állami televízió és rádió élő, egyenes adásban közvetít a római ceremóniáról.

 

Telex 09:30-kor az Állami Egyházügyi Hivataltól

Kapják: MSZMP KB Titkárság, Minisztertanács Titkárság, Belügyminiszter, Harangozó Szilveszter vezérőrnagy elvtárs, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság III/III ügyosztály.

Megvettük a repülőjegyeket a hat fős egyházi delegáció számára. A Püspöki Kar gazdasági munkatársa hivatalunkban ma 10 órakor átveszi a repülőjegyeket és a fejenkénti 35 USA-dollár napidíjat két napra. A római járat holnap 14:55-kor indul. Szállást foglaltunk a Domus Mariae hotelben. Hamvas István szolgálati útlevelét a BM illetékeseivel elkészítettük, az olasz nagykövetségen eljártunk a vízum ügyében.

 

Telex 15:50-kor a Központi Bizottság Titkárságáról

Kapja: Harangozó Szilveszter elvtárs, Miklós Imre államtitkár elvtárs

Hamvas István plébános hivatalos római útjával kapcsolatosan az MSZMP KB Ideológiai Titkársága kialakította az álláspontját. Várjuk Kádár elvtárs döntését.

Aczél György, a Politikai Bizottság tagja

Vecsernyés Imre

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

I accept the Privacy Policy

Népszerűek

To Top