Tudod, hogy ki a Kőbunkó?

LELETEK A NOMÁD NAGYSZÓTÁRBÓL

Írta: Tillmann J. A.

DŐRE Mind azon szók között, melyekkel a magyar az esztelent, bolondot nevezni szokta, a legkíméletesebb kifejezés, kevesebb tehát a féleszű, esztelen, bolond, eszeveszett, őrült, natragulyás, kasuka szóknál, s tulajdoníttatik oly embernek, ki az okos ész szabályait holmi kisebb tárgyakban szegi meg, s ferde beszédei vagy tettei által gyakran nevetséget, sajnálkozást pedig igen ritkán gerjeszt, s nem annyira a megzavart észnek, mint inkább a ki nem fejlett értelemnek adja jeleit. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Tillmann Hanna: Kérdőember

ÉNTÚLTENGÉS A modern, keresztény eredetű individualitás hipertrófiája, ami a későújkorban kereskedelmileg gerjesztett és mediálisan terjesztett népbetegséggé vált.

GEGYERÉZ Hízelegve, szerelmesen simogatódzik, cirókál, vagy: szemtelenül tapogatódzik. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KŐBUNKÓ 1) Ember külsejű lény, aki képtelen külsejével összhangban álló megnyilvánulásokra. Kialakulása éppúgy köszönhető a proletár nemzetköziség elurhodásának, mint a a nacionalista mitológia mámorának, melyek elhitették vele, hogy kvalitásai az emberi lehetőség netovábbját képezik, és /vagy hogy benne a nemzet lényege öltött testet. 2) A Keletre menő vonatokon Bécs után nagy számban föltűnő jelenség (vö. „Utolsó posta Bécs” – Petri György szíves közlése)

IDŐ 1) A gondolkodás alakja, melyben az ész az egymás után következő tárgyak és események folyását felfogja. 2) Tapasztalati és közönséges értelemben a létezésnek azon szaka, folyama, mely alatt bizonyos mozgások, tünemények rendesen és szabályosan visszafordulnak (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Tillmann Hanna: Óvodás

OPTIMISTA TÚLKOROS ÓVODÁS Olyan felnőtt, akinek az emberismerete az óvodásokéval vetekszik. Tapasztalatok hiányában – vagy azok feldolgozásának híján – rózsaszín képzetek televényei között tévelyeg. Bízik a common sense multikultuláris mindenhatóságában, az értelem és az érvelés erejében, az ember eredendő jóságában és más effélékben.

ÜSTÖKÖS 1) Akinek üstöke van, különösen a ki csomóba font üstököt visel. 2) Üstökös csillagok, azon csapongva bolygó égi testek, melyek napunk körül forognak ugyan, hanem forgásaikban nem követnek, mint más bolygók, rendes pályákat, hanem némelyek olyhosszas pályákon mozognak, hogy azoknak megfutására több század, vagy ezred évekre is van szükségök. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

VÉLETLENVALLÁS Az Esetlegesség Elvének mindenek fölé helyezése és kultikus követése a későújkori hiedelemvilágban. Ilyeténképpen a véletlen egyik értelme: világ, a másik: Isten, a harmadik: minden.