+ művészet & politika

Szabálytalan az Újszínház, a Thália és a Madách igazgatói pályázatának kiírása és elbírálása?

Bodó Viktor, Hargitai Iván, Herczeg Tamás, Hudi László, Szűcs Katalin Ágnes, Tóth Péter és alkotótársaik közleménye

Az Új Színház, a Thália Színház és a Madách Színház igazgatói pályázatainak kiírása és a beérkezett
pályaművek elbírálása során történt szabálytalanságok miatt a pályázati eredménnyel
kapcsolatban kifogást nyújtottunk be Tarlós István főpolgármesterhez és Balog Zoltán
miniszterhez, amely alapján kérjük a pályázat érvénytelenné nyilvánítását és új, a törvény
rendelkezéseinek megfelelő pályáztatás lefolytatását.

A kifogás teljes szövegét a közzétevők kérésére változatlan tartalommal közöljük.

Tisztelt Miniszter Úr!
A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-i ülésén határozott a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő egyes kulturális gazdasági társaságok igazgatói munkakörének betöltéséről.
A Madách Színház Nonprofit Kft., a Thália Színház Nonprofit Kft. és az Újszínház Nonprofit Kft. kiemelt
minősítéssel rendelkező, regisztrált előadó-művészeti szervezetek, amelyek esetében a munkáltató
vezetőjének (ügyvezetőjének) kijelölésére vonatkozó eljárási és érdemi szabályokat az előadó-
művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási viszonyairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény (a továbbiakban Emtv.) határozza meg.

A pályázat kiírása és a beérkezett pályaművek elbírálása során a kiíró az alábbiakban felsorolt
esetekben megsértette az Emtv-t, illetve az elbírálás folyamata az egyenlő bánásmód
követelményébe ütközött, erre tekintettel jelen levelünk megküldésével egyidejűleg a pályázati
eredménnyel kapcsolatban kifogást terjesztünk a munkáltatói jogkör gyakorlója elé az alábbiakra
hivatkozással. A kifogás alapján kérjük a pályázat érvénytelenné nyilvánítását, és új, a törvény
rendelkezéseinek megfelelő pályáztatás lefolytatását.

I.

Emtv. 39. § (6)
„A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek
tagjai:
a) az érintett bizottság négy,
b) a miniszter egy,
c) az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,
d) a reprezentatív szakszervezetnek egy, továbbá
e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselője.”

A Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán kifüggesztett hirdetmény szerint a pályázatokat értékelő
szakmai bizottság a Madách Színház Nonprofit Kft. esetében hét, a Thália Színház Nonprofit Kft. és az
Újszínház Nonprofit Kft. esetében nyolc-nyolc tagból állt.
Mindhárom bizottság munkájában részt vett a Színházművészeti Bizottság által kijelölt négy-négy tag,
a miniszter egy-egy képviselője, valamint a Fővárosi Közgyűlés, mint a munkáltatói jogkör
gyakorlójának két-két képviselője.

A jegyzőkönyv alapján egyik pályázat bírálatában sem vett részt az adott színházban dolgozók
képviselője, illetve a Madách Színház Nonprofit Kft. esetében a szakszervezet képviselője sem.
A jegyzőkönyvben nincs arra vonatkozó információ, hogy miért nem vett részt senki a színház
dolgozói közül a következő öt év munkáját meghatározó döntés előkészítésében.
Az Emtv. hivatkozott rendelkezése alapján a reprezentatív szakszervezet egy képviselőjét kell
delegálni. Az Újszínház Nonprofit Kft. esetében a reprezentatív szakszervezet delegáltja a Színházi
Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Tudomásunk szerint az Újszínház Nonprofit Kft-ben nem
működik e szakszervezet tagszervezete, ily módon e szakszervezet nem minősülhet az Emtv. szerinti
reprezentatív szakszervezetnek.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében akkor minősül egy szakszervezet
reprezentatív szakszervezetnek, ha a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri a
munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának tíz százalékát, és tagszervezete a
munkáltatónál képviselettel rendelkezik. (Az Újszínház Nonprofit Kft. esetében közreműködő
szakszervezeti képviselő a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, nem pedig a munkáltatónál
működő szakszervezet képviselettel rendelkező tagszervezetének képviselője.)
A fentiek alapján a bírálati eljárás nem felelt meg az Emtv-nek, mivel a szakmai bizottság nem a
törvényben meghatározott létszámban és összetételben működött.

II.
Emtv 39. § (7)
„A szakmai bizottság a pályázatokat értékeli, és támogatott pályázatnak azt minősíti, amely a
pályázatok véleményezésén jelenlevő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta.
A szakmai bizottság több pályázatot is minősíthet támogatottnak. A szakmai bizottság üléséről, és a
szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül, amelynek a pályázatok értékelésére és a szavazás
eredményére vonatkozó részét ismertetni kell a döntéshozóval, és a helyben szokásos módon közzé
kell tenni. A szakmai bizottság képviselői ismertetik javaslatukat a fenntartónak a pályázatokat
elbíráló szakbizottsági ülésén is. A szakmai bizottság tagjai közreműködésükért díjazásban nem
részesülnek, de igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.”

1. A törvény alapján a szakmai bizottság jelenlévő bizottsági tagjai többségének támogatása
szükséges egy-egy pályázat támogatottá minősítéséhez.
Több, kifejezetten e pályázatok bírálatára felállított szakmai bizottság jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy
egyes bizottsági tagok nem vettek részt az értékelésen, a kiíró pedig nem gondoskodott póttag
biztosításáról. Ily módon felborult az Emtv-ben az egyes delegáló szervezetek számára meghatározott
részvételi arány.

2. A Fővárosi Önkormányzat közzétette a bizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonatát, amely
azonban nem tartalmazza a pályázatok értékelésére vonatkozó részt.

3. A törvény hivatkozott rendelkezése alapján a szakmai bizottság valamennyi pályázatot
értékeli, és a jelenlévők többsége által támogatott pályázatot támogatottá minősíti.
Ez a rendelkezés azonban nem jelenti azt, hogy a bizottságnak felterjesztési joga lenne, azaz, hogy a
munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólag a támogatott pályázatok közül választhatná ki a nyertes
pályázót.

Tény, hogy a Fővárosi Közgyűlés ténylegesen nem tárgyalta a 10 érvényes pályázatot, nem hallgatta
meg a pályázókat, és a nélkül hozott döntést.

A fentiek alapján a pályázatok értékelése és a döntéshozatal az Emtv. 39. § (7) bekezdését sértő
módon valósult meg.

III.
A kiíró a pályázatok formai ellenőrzése alapján a szakmai bizottsági meghallgatás előtt kizárt az
Újszínház Nonprofit Kft. igazgatói pályázatából két pályázatot arra hivatkozással, hogy a pályázó nem
tudta igazolni a pályázatban meghatározott feltételek fennállását (szakirányú végzettség, illetve
ennek hiányában 5 év vezetői gyakorlat megléte).

Az egyenlő elbánás követelményét sértette meg a kiíró, amikor a Thália Színház Nonprofit Kft.
igazgatói munkakörének betöltésére jelentkező egyik pályázó esetében úgy rendelkezett a
szakirányú végzettség alóli miniszteri felmentés lehetőségéről, hogy az érintett pályázó szintén
nem rendelkezett a törvényben előírt 5 év színházi vezetői gyakorlattal.

IV.
A Fővárosi Közgyűlés – a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztését tárgyaló – 2016. augusztus 31-i
ülésének jegyzőkönyve a mai napig nem elérhető. Tudomásunk szerint azonban az előterjesztés
alapján a Közgyűlés csak a négy támogatott pályázatról dönthetett, szavazás pedig ténylegesen csak a
névsorban első két pályázó: Bodó Viktor és Dörner György pályázatáról volt.

Tekintettel arra, hogy a döntéshozatal rendje nyilvánvalóan eltért a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és
Működési Szabályzata 28-31. §-ában meghatározott rendtől (hiszen ebben az esetben nem egyetlen
döntési javaslatról kellett igennel vagy nemmel dönteni), indokolt és szükséges a jegyzőkönyvben
rögzíteni és nyilvánosságra hozni a pályázók meghallgatásának és a szavazásnak pontos menetét is.
Amennyiben a szavazást megelőzően a pályázatokat nem ismerték meg, és a pályázókat nem, vagy
nem mindegyiküket hallgatták meg, a Közgyűlés felelős döntéshozatalának feltételei nyilvánvalóan
nem álltak fenn.

V.
Az Emtv. 11. § (3) c) pontja szerint az előadó-művészeti szervezet kiemelt minősítésének feltétele –
többek között – az, hogy vezetőjét az Emtv. szabályai szerint bízzák meg.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a pályázati eljárás több ponton nem felelt meg az Emtv.
vonatkozó szabályainak, a fentiekben vázolt jogsértésekre tekintettel az érintett szervezetek kiemelt
minősítésének megőrzését is veszélyezteti a kialakult helyzet.

Levelünkben kértük a munkáltatói jogkört gyakorló Közgyűlés elnökét, hogy
– vizsgálja meg a pályázatokat értékelő szakmai bizottság tagjainak kiválasztására vonatkozó
dokumentumokat és tényeket, különös tekintettel a dolgozói képviselet biztosítására és a
szakszervezeti delegálásra,

– soron kívül hozza nyilvánosságra a bizottsági jegyzőkönyveknek a pályázatok értékelésére
vonatkozó érdemi részét, valamint a Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31-i ülésének részletes
jegyzőkönyvét,
– állapítsa meg, hogy az Emtv. 39. § (6) bekezdésébe ütköző módon felállított szakmai bizottság
tevékenysége eredményeként született pályázati eredmény érvénytelen,
– állapítsa meg, hogy a csak a támogatott pályázatok Közgyűlés elé terjesztésével, a pályázók
meghallgatása nélkül, a pályázati eredményről hozott, az Emtv. 39. § (7) bekezdésébe ütköző módon
hozott döntés érvénytelen,
– állapítsa meg, hogy a pályázat elbírálása során hozott eljárási döntés a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 12. §-ába, azaz az egyenlő bánásmód követelményébe ütközik, így a
megszületett pályázati eredmény érvénytelen,
– a pályázati eljárás érvénytelenségére tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívül írjon ki
újabb, az érintett igazgatói munkakörök betöltésére pályázatot.

Kérjük Miniszter urat, mint az előadó-művészeti szervezetek minősítéséért felelős minisztert, hogy
– vizsgálja meg a pályázati eljárások dokumentumait,
– állapítsa meg, hogy az eljárás nem felelt meg az Emtv-ben meghatározott szabályoknak, és
– hívja fel az érintett előadó-művészeti szervezetek fenntartóját, hogy gondoskodjon a munkáltató
vezetőjének az Emtv-ben meghatározott szabályok alapján történő megbízásáról.

Budapest, 2016. szeptember 8.
A közleményt az Új Színház ügyvezető igazgatói állására pályázók közül: Bodó Viktor, Hargitai Iván, Herczeg Tamás, Hudi László, Szűcs Katalin Ágnes, Tóth Péter,
valamint a pályázatban résztvevő alkotótársak közül: Benkó Bence, Bodó A. Ottó, Dobák Lívia,
Fábián Péter, Hegymegi Máté, Kárpáti Péter, Koltai M. Gábor, Mátyássy Bence, Novák Eszter,
Nyulassy Attila, Pass Andrea, Perczel Enikő, Polgár Csaba, Szántó Péter, Ugrai István, Vecsei H.
Miklós, Zsedényi Balázs adja ki.

A közleményhez csatlakozott a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ)

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Népszerűek

To Top