Archív

Hideg melegedés

hidegmeleg

A fő­té­ren dö­cö­gő au­tó­busz mo­gor­va so­főr­je a klí­má­val hű­tött lég­tér­ben is ver­gő­dő hal mód­ján kap­kod­ja a le­ve­gőt.

Dél­ben közlik a hír­adó­ban, hogy az idős ko­rú­ak el­ha­lá­lo­zá­sa a mai napon jó­val ma­ga­sabb az át­la­gos­nál. – Merényi Krisztián prózája, Révai Sára fotójával.

Már lát­sza­nak a hó­fed­te há­zak, a na­gyobb kö­zü­le­ti épü­le­tek, no és a temp­lom. A vá­ros­ka, mint­ha vég­el­lát­ha­tat­lan jég­táb­lán fe­küd­ne. A tá­vol­ban sej­lő, szür­ke pon­tok szin­tén te­le­pü­lé­sek le­het­nek.

Iz­gá­ga em­be­rek ro­han­gál­nak, s men­nek ide-oda; ko­csi­ba ül­nek, busz­ra vár­nak. Né­há­nyan be­ideg­ző­dött szel­lőz­te­tés­be kez­de­nek, de ha­mar be­zár­ják az ablakot. A több­ség kis se nyitja. Az al­kal­ma­zotti szfé­rá­ból töb­ben be­te­get je­len­te­nek.

Egy anyu­ká­ja ke­zé­be ka­pasz­ko­dó csöpp le­ány a hom­lo­kát csik­lan­do­zó ve­rej­té­ket tö­röl­ge­ti. Most si­e­tő­sebb, nem úgy, mint ál­ta­lá­ban.

Üveg­szi­lánk-éle­sen vi­lá­gít a nap. Az összes csa­tor­na, a me­te­o­ro­ló­gi­ai szol­gá­lat ál­tal elő­re nem jel­zett, ag­resszív me­le­ge­dés­ről in­for­mál.

A fő­té­ren dö­cö­gő au­tó­busz mo­gor­va so­főr­je a klí­má­val hű­tött lég­tér­ben is ver­gő­dő hal mód­ján kap­kod­ja a le­ve­gőt.

Dél­ben közlik a hír­adó­ban, hogy az idős ko­rú­ak el­ha­lá­lo­zá­sa a mai napon jó­val ma­ga­sabb az át­la­gos­nál.

Al­kal­mi stan­dok nyíl­nak, in­gyen osz­to­gat­ják a zacs­kós gleccser­vi­zet. Az al­kal­ma­zot­tak sem bír­ják szuf­lá­val. Órán­ként vált­ják egy­mást, ad­dig is jég­da­rab­bal hű­tik ma­gu­kat. A de­presszi­ó­ra és hisz­té­ri­á­ra haj­la­mos la­kos­ság okoz­za a hatványozódott bal­ese­tek zö­mét.

Ki­tör a pá­nik. Töb­ben az eget für­ké­szik, s vár­nak; fél­úton a kém­le­lés és me­ne­kü­lés kö­zé re­ked­nek. A nap ezen a tájon so­sem bo­csá­tott ki ilyen erős su­gár­zást.

A televízió köz­ve­tí­ti a pol­gár­mes­ter köz­he­lyes be­szé­dét: „Min­den­ki őriz­ze meg a nyu­gal­mát! A tisz­tior­vos sze­rint az ed­dig be­kö­vet­ke­zett hő­mér­sék­let­vál­to­zás — no­ha két­ség­kí­vül a leg­mar­kán­sabb volt a szá­zad­ban – az egész­ség­re nem je­lent­het ko­mo­lyabb ve­szélyt! Aki te­he­ti, maradjon ott­hon­! Amennyi­ben odakint len­ne ha­laszt­ha­tat­lan dol­ga, igyon sok fo­lya­dé­kot és tö­re­ked­je­n a mielőbbi zárt tér­be ju­tás­ra! Min­den­ki­nél le­gyen vé­dő­er­nyő!”

A ve­szett nap, ami­lyen gyor­san jött, el is múlt. Más­nap visszatért a meg­szo­kot­t klíma.

Ok­kal ri­adt meg a lakosság. Kis idő alatt mí­nusz öt­ven­ről mí­nusz tíz fo­kig emel­ke­dett a hő­mérséklet, eb­ben a sark kö­ze­li vá­ros­ká­ban.

{jcomments on}

Kattints ide a hozzászóláshoz

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

I accept the Privacy Policy

Népszerűek

To Top